Nederlandse lessen

Dutch lessons

Overeenkomst - Agreement

OVEREENKOMST EN PRIVACY VERKLARING

 

Artikel 1. Inschrijving en bevestiging taalcursus.

Inschrijving voor de taalcursus kan d.m.v. het contactformulier op de website van Dam Taaltraining, telefonische aanmelding en/of per e-mail.

Op de eerste les dient de cursist de overeenkomst en de privacy verklaring te ondertekenen en accepteert daarmee deze en tevens de deelname aan de taalcursus bij Dam Taaltraining.

Artikel 2. Prijzen van de taalcursus.

Bij ondertekening van de inschrijving gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.

Het cursusmateriaal dient door de cursist zelf aangeschaft te worden.

Prijzen kunnen worden aangepast. Dit zal van tevoren worden bekend gemaakt en cursist kan besluiten om daardoor de cursus op te zeggen.

Artikel 3. Betaling.

Na inschrijving voor een taalcursus krijgt de cursist de factuur per email toegestuurd.

Betaling dient gedaan te worden binnen 14 dagen na factuurdatum of op de eerste cursusdag. De betalingen kan per IBAN bankrekening of contant te geschieden.

Artikel 4. Verplaatsing van de cursusdag door de cursist.

Een cursusdag kan tot een (1) dag (24 uur) voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum in dezelfde week.

Bij het niet afmelden van de deelname is de cursist het volledige cursusbedrag verschuldigd.

Bij annulering van de hele cursus door de cursist is geen restitutie mogelijk. 

Artikel 5. Privacy bepaling.

Dam Taaltraining slaat de persoonsgegevens op die ze van u krijgt. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die bij aanmelding voor de cursus persoonlijk, telefonisch of per e-mail ontvangen zijn. Het gaat hier om de volgende persoonsgegevens van de cursist:

Voor- en achternaam, adres en overige contact gegevens.

Gegevens over de cursusduur, lengte, tijdstip, betalingsgegevens etc.

Cursus inhoud zoals lesniveau en persoonlijke lesbehoeften.

Uw persoonsgegevens worden tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken beschermd die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. Uw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als dit wettelijk verplicht is

Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven. 

AGREEMENT AND PRIVACY STATEMENT

 

Article 1. Enrolment and confirmation language course.

Enrolment for the language course can be done via the contact form on the website of Dam Taaltraining, by phone and/or by e-mail.

Agreement and privacy statement need to be signed during the first lesson and the student therewith accepts to participates the language course with Dam Taaltaining.

Article 2. Prices of the language course.

Prices of the language course will be equal to the price mentioned on the website of day of registration.

Language course material need to be purchased by the student.

Prices can be adjusted. This will be announced in advance en the student may therefor decide to cancel the course.

Article 3. Payment.

After the enrolment for the language course, the student will receive an invoice by email.

Payment need to be done within 14 days after the date of invoice or on the first language course date. Payment can be done by IBAN bank account or cash.

Article 4. Change of the language course date.

A language course date can be changed free of charge until one (1) day (24) hours) before the agreed date to another date in the same week.

When the language course is cancelled by the student without informing Dam Taaltrainingen up front, the course fee is not refundable.

By cancellation of the full course by the student, no refund will apply.

Article 5. Privacy statement.

Dam Taaltraining registers personal details that are received from the students. These details are given personally, by phone or by email during the registration. It concerns personal data of the student such as:

First name and surname, address and other contact details.

Details about the timeline, length, time of day, payment detail etc.

Content of the course, level and personal training needs of the student.

Your personal details will be protected against misuse and access by unauthorized persons by technics that are currently available. Your personal details will be saved and protected as long as the law requires this.

Your personal details will not be passed on to third parties.